Klubbens vedtægter

Vedtægter for Dansk Håndcykelklub

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Dansk Håndcykelklub Foreningens hjemsted er formandens adresse

§ 2. Formål

Dansk Håndcykelklub ønsker at støtte og fremme interessen for Håndcykling i Danmark og skabe kontakt til den internationale håndcykelsport. Klubben er åben for alle. Klubben er medlem af følgende nationale idrætsorganisationer: Parasport Danmark, Dansk Cykel Union og DGI.

§ 3. Organisation

Dansk Håndcykelklubs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemskab.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på 5 personer

 • Formand

 • Kasserer

 • 3 Bestyrelsesmedlemmer

 • 2 suppleanter for bestyrelsen

 • 1 revisor

 • 1 suppleant for revisor

  § 4. Generalforsamlingen

  Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst en måneds varsel gennem foreningens hjemmeside og/eller mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.
  Ingen kan vælges til bestyrelsen eller andet tillidshverv uden at være til stede ved generalforsamlingen med mindre skriftligt tilsagn foreligger fra pågældende.

  Hvis et medlem ønsker det, skal afstemning foretages skriftligt. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

  Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter – og kan frit sammensættes: 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget senest 14 dage før generalforsamlingen). 5. Valg (Jf. § 3)
  Valg af bestyrelsesmedlemmer 1)
  Valg af suppleant 2)

  Valg af revisor 3)
  Valg af revisorsuppleant 4)
  6. Fastsættelse af foreningens kontingent.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Orientering om aktivitetskalender for den kommende sæson. 9. Eventuelt

  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Et hvert aktivt håndcykelmedlem kan vælges til bestyrelsen.
  Man skal være til stede ved generalforsamlingen eller have et skriftligt forhåndstilsagn. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges efter følgende mønster:
  Formand lige år (for en 2-årig periode).
  Kasserer i ulige år (for en 2-årig periode).
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode (1 lige år og 2 ulige år). Suppleant til bestyrelsen vælges hvert år
  Revisor vælges i lige år (for en 2-årig periode)
  Revisorsuppleanten vælges hvert år

  § 5. Dansk Håndcykelklubs bestyrelse

  Dansk Håndcykelklubs daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Bestyrelsen kan sammensætte ad hoc arbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere i forhold til idéudvikling, forum for foreningen eller anden støtte.
  Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren i forening.

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.
Medlemmernes forpligtelse:
At følge klubbens vedtægter og bestemmelser

At følge bestemmelser der er givet fra forbund som klubben er optaget i. jfr. §2
At være ansvarlig for personlige ejendele under træning og løb med mere, således at foreningen er uden ansvar for disses eventuelle bortkomst eller beskadigelse.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Dansk Håndcykelklub søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder eller fonde.

§ 8. Eksklusion af et medlem

Ethvert brud på de gældende love og bestemmelser (reglement) samt et hver spørgsmål om krænkelse af klubbens anseelse kan efter bestyrelsens bestemmelser medføre udelukkelse. Medlemmet som er udelukket, kan indanke sagen på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende ligeledes har taleret.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dagsorden skal motiveres.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles præcis som til en ordinær generalforsamling.

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret for Dansk Håndcykelklub er kalenderåret.

§ 12. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3⁄4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Disse vedtægter for Dansk Håndcykelklub er revideret på generalforsamlingenSted: Vejen Idrætscenter Dato:25 januar
År: 2020