Vedtægter for Dansk Vedtægter for Dansk Håndcykelklub

§1. Klubbens navn er Dansk Håndcykelklub.

På engelsk: Danish Handbike Association
Klubbens hjemsted og adresse er formandens. Jesper Holm Overgaard Grundtvigsvej 9B, 5700 Svendborg

§2. Klubbens formål

Klubbens mål er at fremme håndcykelsporten i Danmark og skabe kontakt til den internationale håndcykelsport. Det er også et stort ønske fra klubbens side, at skabe kontakt til håndcykelløb/klubber på internationalt plan. Klubben er åben for alle.

§3. Indmeldelse

Indmeldelse sker til klubbens kasser. Ved Indmeldelse betales et kontingent pålydende kr. 250,-

§4. Kontingent

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og betales årligt d. 01.04. Kontingentrestance udover 3 mdr. kan efter bestyrelsens afgørelse medfører eksklusion af klubben. Et medlem kan efter aftale med kasseren eller formanden være kontingentfri i 3 sammenhængende måneder= 1 kvartal Et på grundlag af kontingentrestance ekskluderet medlem kan kun genindtræde efter ordning af sit mellemværende.

§5 Medlemmers forpligtigelser

1. Medlemmer er underkastet klubbens love og bestemmelser
2. Medlemmer er forpligtet til:
a) At underkaste sig enhver beslutning, der vedtages af generalforsamlingen eller træ es af bestyrelsen i overensstemmelse med loven subsidiært deres respektive specialforbund.
b) Selv at være ansvarlig for personlig ejendele under træning, således at foreningen er uden ansvar for disses evt. bortkomst.

§6 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren.

§7 Eksklusion af et medlem.

Ethvert brud på de gældende love og bestemmelser (reglement) samt et hver spørgsmål om krænkelse af klubbens anseelse kan efter bestyrelsens bestemmelser medføre udelukkelse. Medlemmet, som er udelukket, kan indanke sagen for den først kommende generalforsamling.

§8 Dansk Håndcykelklub anliggender varetages af bestyrelsen.

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
2. Bestyrelsen har deslige 1 suppleant.
3. Generalforsamlingen vælger formand, sekretær og kasserer hvert andet år, årligt suppleant. Formanden er på valg lige år og sekretær og kasserer ulige år.
4. Til medlemmer af bestyrelsen kan vælges medlemmer, der ikke er i restance, som er fyldt 15 år, og som er til stede eller har givet skriftligt forhåndstilsagn.
5. På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes 1 revisorer for en toårig periode.

§9 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Når generalforsamlingen er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig. Ingen kan vælges til bestyrelse eller andet tillidshverv uden at være til stede ved generalforsamlingen med mindre skriftlig forhåndstilsagn foreligger fra pågældende. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemning foretages skriftligt.

§10 Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel og afholdes en gang om året. Dagsordenen kan frit sammensættes. Men skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens aktiviteter.
3. Forelæggelse af klubbens reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (det skal angives, hvem der er på valg). 5. Valg af suppleant (det skal angives, hvem der er på valg).
6. Valg af revisor.
7. Fremtidigt arbejde.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen nder det fornødent eller når skriftlig begæring herom med dagsorden tilstillet bestyrelsen fra mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer. Ekstraordinær generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel.

§12 Opløsning af klubben

Klubben skal kunne opløses ved generalforsamlingsbeslutning med 3⁄4 majoritet. Et sådan forslag skal fremgå af dagsordenen.

§13 Tegningsberettigede

Formand og kasser er hver for sig underskriftberettigede til bank og anden pengeinstitution.

§14 Stiftelsesdato

Ovenstående love for Dansk Håndcykelklub er vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. Januar 2000.

Dansk Håndcykelklub